Kloster Vattenekologi AB är ett företag som arbetar med tillverkning av flytande våtmarksöar. Företaget utför sjörestaurering med en unik ekologisk sjörestaurerings metod som behandlar närings rika sjöar med  återkommande problem med algblomningar. Företaget utför även våtmarksprojekteringar, från ansökningar till färdig våtmark. Läs mer på http://www.flytandeoar.se

En sjös ekologi är ett komplext system som påverkas av dess geografiskt läge, klimat och näringstillskott från avrinningsområdet. För mycket näring ger en övergödd sjö, något som i flera decennier varit ett problem i områden med näringsläckage. Fosfor och kväve binds i bottensedimentet som förblir ofarligt tills syrgasbrist uppstår i vattenmassans djupare delar eller tills bottenätande fiskar muddrar i sedimentet. Sker detta frigörs främst fosfor som förbrukar den lösta syrgasen i vattnet och syrebrist uppstår under språngskiktet. Detta kallas för sjöns internbelastning

Växtplankton, i form av de blågröna arterna som oftast dominerar näringsrika vatten på sommaren, innehåller cyanobakterier som är skadliga för människor och djur.

Djurplankton som i sin tur äter växtplankton, är ofta starkt begränsade i sin utveckling och antal i näringsbelastade sjöar, på grund av att fisk betar ner bestånden.

Växtplankton får övertaget och en ond cirkel uppkommer, sjön ”algblommar” under högsommaren. Endast ett fåtal arter dominerar helt.

Kloster Vattenekologi AB följer växt- och djurplanktonens utveckling (genom provtagning) för att gynna en mer balanserad artsammansättning och mångfald, utan massiva algblomningar.

Vi kan erbjuda en behandlingsmetod och en lösning för näringsrika sjöars problem som inte innehåller kemikalier, mekaniska eller energikrävande metoder.

Det finns ingen snabb lösning för att återställa ekologin i en sjö kortsiktigt, men däremot kan vi relativt snabbt eliminera den giftiga blågröna algen och skapa gynnsammare siktdjup, så att människor och djur kan bada utan att bli sjuka. Den långsiktiga lösningen för våra sjöar skapar vi genom att under lång tid hjälpa sjön att behålla sin ekologiska balans med vårt åtgärdsprogram.